Päästölaskennat ja -ennusteet

Kasvihuonekaasupäästöt

Tunnistatko, mitkä ovat alueesi merkittävimmät energiankäyttäjät ja kasvihuonekaasujen päästölähteet ja -nielut? Tiedätkö, miten alueesi kasvihuonekaasupäästöt ovat kehittyneet? Tarvitsetko tarkempia energia- ja päästötietoja ilmastotyötä ja -sitoumuksia varten?

Selvitämme yli kymmenen vuoden laskentakokemuksella kuntasi, seutusi tai maakuntasi energiankäytön, kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen nykytilan sekä näytämme niiden kehityspolut aikaisemmilta vuosilta. Voimme tehdä laskelmat eri menetelmillä kuten Kuntaliiton Kasvenerilla, HSY:n Hilma-laskentatavalla, SYKE:n Hinku-menetelmällä tai kansainvälisellä GPC-standardilla. Tulokset voidaan muokata käyttämäsi raportointijärjestelmän tarpeisiin tai esimerkiksi carbonn Climate Registry- tai CDP-palvelua varten.

Ennusteet ja skenaariot

Tiedätkö, miten toimintanne energiantarve ja kasvihuonekaasupäästöt kehittyvät tulevien vuosikymmenien aikana? Tunnistatko, miten erilaiset vaihtoehtoiset tulevaisuuden polut ja valinnat vaikuttavat odotettavissa olevaan päästökehitykseen? Teetkö strategisia valintoja ja asetatko tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja varautumiseksi ilman, että tiedät, onko ne edes mahdollista saavuttaa?

Olemme laatineet kymmenen vuoden aikana toistakymmentä erilaista energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen kehitysennustetta ja -skenaariota muun muassa Keski-Uudenmaan KUUMA-kunnille, Salolle, Tampereelle, Laukaalle, Lahdelle, Nastolalle ja Tampereen kaupunkiseudulle. Tekemillämme laskennallisilla ennusteilla ja skenaarioilla pystyt asettamaan perustellumpia, rohkeammin uusia ratkaisuja hakevia ja tarpeeksi haasteellisia tavoitteita ilmastotyölle ja laajemmille strategialinjauksille.

Hiilijalanjälki

Kuinka suuri on oman alueesi tai oman organisaatiosi hiilijalanjälki? Mistä kaikesta se koostuu? Tarvitsetko kokonaisnäkemyksen hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista toiminnoista ja niiden keskinäisestä merkityksestä?

Hiilijalanjälki osoittaa konkreettisesti, mistä toiminnoista muodostuu alueesi tai organisaatiosi hiilidioksidipäästöt. Laskemamme jalanjäljen avulla osaat helpommin kohdistaa hiilidioksidipäästöjä vähentävät toimenpiteet juuri niihin toimintoihin, joilla on suurin vaikutus jalanjäljen kokoon.

Arvioinnit ja kustannustarkastelut

Kustannus-hyötytarkastelut

Osaatko arvioida toteutettujen ja suunnitteilla olevien ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä? Tiedätkö, kuinka paljon nettokustannuksia aiheutuu saavutettua päästövähennysyksikköä kohti? Tunnistatko, millä toimenpiteillä saat suurimmat päästövähennykset ja parhaimmat ympäristöparannukset panostettua euroa kohden?

Resurssit ovat rajalliset ja kilpailevia tarpeita on paljon. Siksi on erityisen tärkeää tietää, millä toimenpiteillä saadaan paras mahdollinen vastine rahalliselle panostukselle. Tekemämme tarkastelut ja arvioinnit ilmastotoimenpiteiden kustannuksista ja niillä saavutetuista taloudellisista hyödyistä auttavat tekemään viisaita valintoja etsiessäsi vaihtoehtoja, jotka ovat järkeviä sekä ympäristön että talouden kannalta.

Ilmastostrategiat ja -suunnitelmat

Taustaselvitykset

Tunnistatko, millä ilmastojohtamisen osa-alueilla olette jo nyt riittävän hyviä? Tiedätkö, millä ilmastonmuutoksen hillinnän ja varautumisen alueilla piilee teidän ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta suurimmat haasteet, mahdollisuudet ja uhat? Osaatko kohdistaa strategian painopisteet, tulevat toimenpiteet ja niihin sijoitettavat taloudelliset panostukset tavoitteiden saavuttamisen kannalta oikein?

Taustakartoitusten ja -laskelmien sekä arviointien avulla saamme yhdessä selville, mitkä ilmastojohtamisen osa-alueet ovat teillä jo riittävästi hallinnassa ja mitkä taas kaipaavat eniten parantamista. Lähtötilanteen selvittäminen auttaa strategiatyössä kohdistamaan rajalliset voimavarat juuri niihin osa-alueisiin, joissa niitä eniten tarvitaan.

Strategian laadinta

Onko organisaatiosi ilmastojohtamisen visio ja päämäärä selkeä? Tiedätkö, mitä tavoitteita haluatte saavuttaa ja mikä taso on teidän kannaltanne riittävän hyvä? Osaatteko valita, minkälaisella strategialla haluatte edetä kohti tavoitteita – etenettekö suurilla muutoksilla nopeasti vai pienillä kehitysaskelilla vähitellen?

Me autamme oivaltamaan, mitkä ilmastonmuutoksen hillintään ja varautumiseen liittyvät asiat ovat juuri teidän strategianne ytimessä ja haastamme teitä tekemään strategisia valintoja. Tuemme teitä kokoamaan eri sidosryhmien näkemyksiä ja luomaan niiden pohjalta selkeän strategian, joka antaa suuntaviivat ja ohjaa tulevaa ilmastotoimintaa.

Toteutusohjelmat

Millä konkreettisilla toimenpiteillä etenette kohti strategisia tavoitteitanne? Onko valitsemanne toimenpiteet ja niiden tulokset seurattavissa ja raportoitavissa? Oletteko sopineet, kuka vastaa toimenpiteiden toteutumisesta ja tulosten saavuttamisesta?

Strategiset tavoitteet ilman konkreettisia toteutussuunnitelmia ovat enemmän unelmia kuin tavoitteita. Me autamme löytämään toimenpiteet, joiden avulla te pääsette tavoitteisiinne. Tarjoamme apua EU:n ja maailmanlaajuisen kaupunginjohtajien yleiskokouksen (Covenant of Mayors ja Global Covenant of Mayors for Climate & Energy) toimenpidesuunnitelmien laadintaan sekä niiden avulla saavutettavien energiasäästöjen, kasvihuonekaasupäästövähennysten ja kustannusvaikutusten laskemiseen, raportointiin ja toimenpiteiden toteutumisen seurantaan. Avullamme laadit energia- ja ilmastotyötäsi tukevan hyödyllisen suunnitelman sekä seuraat ja päivität sen toteutumista ja saavutettuja tuloksia vaivattomasti.