Taustaselvitykset

Tunnistatko, millä ilmastojohtamisen osa-alueilla olette jo nyt riittävän hyviä? Tiedätkö, millä ilmastonmuutoksen hillinnän ja varautumisen alueilla piilee teidän ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta suurimmat haasteet, mahdollisuudet ja uhat? Osaatko kohdistaa strategian painopisteet, tulevat toimenpiteet ja niihin sijoitettavat taloudelliset panostukset tavoitteiden saavuttamisen kannalta oikein?

Taustakartoitusten ja -laskelmien sekä arviointien avulla saamme yhdessä selville, mitkä ilmastojohtamisen osa-alueet ovat teillä jo riittävästi hallinnassa ja mitkä taas kaipaavat eniten parantamista. Lähtötilanteen selvittäminen auttaa strategiatyössä kohdistamaan rajalliset voimavarat juuri niihin osa-alueisiin, joissa niitä eniten tarvitaan.

Strategian laadinta

Onko organisaatiosi ilmastojohtamisen visio ja päämäärä selkeä? Tiedätkö, mitä tavoitteita haluatte saavuttaa ja mikä taso on teidän kannaltanne riittävän hyvä? Osaatteko valita, minkälaisella strategialla haluatte edetä kohti tavoitteita – etenettekö suurilla muutoksilla nopeasti vai pienillä kehitysaskelilla vähitellen?

Me autamme oivaltamaan, mitkä ilmastonmuutoksen hillintään ja varautumiseen liittyvät asiat ovat juuri teidän strategianne ytimessä ja haastamme teitä tekemään strategisia valintoja. Tuemme teitä kokoamaan eri sidosryhmien näkemyksiä ja luomaan niiden pohjalta selkeän strategian, joka antaa suuntaviivat ja ohjaa tulevaa ilmastotoimintaa.

Toteutusohjelmat

Millä konkreettisilla toimenpiteillä etenette kohti strategisia tavoitteitanne? Onko valitsemanne toimenpiteet ja niiden tulokset seurattavissa ja raportoitavissa? Oletteko sopineet, kuka vastaa toimenpiteiden toteutumisesta ja tulosten saavuttamisesta?

Strategiset tavoitteet ilman konkreettisia toteutussuunnitelmia ovat enemmän unelmia kuin tavoitteita. Me autamme löytämään toimenpiteet, joiden avulla te pääsette tavoitteisiinne. Tarjoamme apua EU:n ja maailmanlaajuisen kaupunginjohtajien yleiskokouksen (Covenant of Mayors ja Global Covenant of Mayors for Climate & Energy) toimenpidesuunnitelmien laadintaan sekä niiden avulla saavutettavien energiasäästöjen, kasvihuonekaasupäästövähennysten ja kustannusvaikutusten laskemiseen, raportointiin ja toimenpiteiden toteutumisen seurantaan. Avullamme laadit energia- ja ilmastotyötäsi tukevan hyödyllisen suunnitelman sekä seuraat ja päivität sen toteutumista ja saavutettuja tuloksia vaivattomasti.