Ympäristöstrategiat ja -toimenpiteet

Strategian laadinta

Onko organisaatiosi ympäristöjohtamisen lähtötilanne selvillä? Tiedätkö mitkä ympäristöjohtamisen osa-alueet ovat teidän vahvuuksianne, joiden varaan rakennatte ympäristöstrategian? Onko organisaatiosi ympäristöjohtamisen visio ja päämäärä selkeä? Osaatteko valita, minkälaisella strategialla haluatte edetä kohti päämäärää – teettekö näyttäviä ympäristölinjauksia ja nopeasti vaikuttavia muutostoimia vai etenettekö jatkuvan parantamisen periaatteella pienin askelin?

Me autamme oivaltamaan, mitkä ympäristöasiat ovat juuri teidän strategianne ytimessä ja haastamme tekemään strategisia valintoja. Tuemme eri sidosryhmien näkemyksien kokoamisessa ja selkeän ympäristöstrategian laatimisessa niiden pohjalta. Yhdessä laadimme strategian, joka ohjaa toimintaanne ympäristönsuojelun ja ympäristöasioiden hoidon tason parantamiseksi.

Järjestelmät ja ohjelmat

Onko organisaatiosi ympäristötyö suunnitelmallista? Oletteko päättäneet, millä toimenpiteillä toteutatte ympäristöstrategiaanne ja mihin mennessä työ tehdään? Oletteko jakaneet vastuut käytännön tehtävien toteuttamisesta? Ja oletteko sopineet miten toimenpiteiden toteutumista seurataan ja kenelle siitä raportoidaan?

Ympäristöjärjestelmät ja erilaiset ohjelmat edistävät ympäristötoimenpiteiden tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Tuellamme voit rakentaa toimivan ympäristöasioiden hallintajärjestelmän ja laadit juuri teidän tarpeitanne vastaavan toimintaohjelman, joka auttaa teitä saavuttamaan ympäristöstrategianne mukaiset tavoitteet.

Henkilöstön motivointi

Onko organisaatiollasi ympäristöstrategia, joka toteutuessaan johtaisi tavoitteiden saavuttamiseen, mutta jonka toteuttamiseen henkilöstö ei ole sitoutunut? Jäävätkö strategian linjaukset, ympäristöjärjestelmän tavoitteet tai energia- ja ilmasto-ohjelman toimenpiteet hyviksi aikomuksiksi, jotka eivät toteudu arjen käytännöissä?

Henkilöstön sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta ympäristötyö muuttuu strategioista ja suunnitelmista arjen käytännöiksi. Henkisen valmennuksen avulla autamme teidän henkilöstöänne löytämään riittävät voimavarat ja motivaation ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden toteuttamiseen.

Lue lisää: www.soulsisko.fi

Indikaattorit, jalanjäljet ja raportoinnit

Indikaattorilaskennat

Tiedätkö, eteneekö organisaatiosi ympäristötavoitteiden suuntaan? Osaatko sanoa, miten kaukana olette ympäristötavoitteidenne saavuttamisesta? Oletko varma, että toimenpiteiden vauhti riittää tavoitteiden saavuttamiseen määräaikaan mennessä?

Ympäristötyön tuloksista kertovien indikaattorien laskenta on erikoisalaamme. Teemme kasvihuonekaasupäästö- ja energiataselaskentaa, hiilijalanjäljen ja ekologisen jalanjäljen tarkasteluja sekä kehitämme laskentatyökaluja ja laskureita. Tämä kaikki, jotta te voisitte seurata ympäristötyönne tuloksia helposti ja vaivattomasti.

Ekologinen jalanjälki

Mitä enemmän kulutamme energiaa, elintarvikkeita, tavaroita ja palveluja, sitä suuremman jalanjäljen jätämme jälkeemme. Osaatko sanoa, miten suuren ekologisen jalanjäljen alueesi, organisaatiosi tai oma toimintasi aiheuttaa? Tiedätkö, mistä arkisista toimista jalanjälki koostuu ja millä niistä on eniten merkitystä jalanjäljen kannalta? Pystytkö suhteuttamaan oman jalanjälkesi koon suomalaisten tai maailman kaikkien ihmisten keskimääräisen jalanjäljen kokoon?

Ekologinen jalanjälki havainnollistaa elämäntapamme ekologista kestävyyttä ja planeettamme rajallisuutta. Se arvioi, kuinka paljon eri käyttötarkoituksiin luokiteltuja maa-alueita tarvitaan tuottamaan kulutuksen tarvitsemat resurssit ja palauttamaan syntyneet jätteet ja päästöt takaisin luonnonkiertokulkuun. Avullamme saat tietää, miten suuren jalanjäljen organisaatiosi toiminta aiheuttaa ja miten sitä olisi mahdollista pienentää.

Ilmasto- ja ympäristöraportit

Tahtoisitko kertoa kuntalaisille, asiakkaille, päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille hyvin tehdystä ilmasto- ja ympäristötyöstä? Haluaisitko koota tehdyt toimenpiteet ja niillä saavutetut tulokset yhteen ja jakaa tiedon eteenpäin? Vai syntyykö raportteja jo nyt, mutta haasteesi on, miten saat ne näkyville ja luetuksi?

Raportoinnin haasteena on tehdä raportteja, joita halutaan myös lukea. Autamme teitä raportoimaan ilmasto- ja ympäristötyöstä ja sillä saavutetuista tuloksista ymmärrettävästi ja selkeästi unohtamatta raportin kohderyhmien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tuemme raportin sisällön valinnassa ja tarvittavan tiedon kokoamisessa sekä laadimme tarvittaessa raportin puolestanne.

Hankintojen ympäristönäkökulmat

Kestävät julkiset hankinnat

Tiedätkö, miten ympäristöasioita voi ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa? Osaatko valita kilpailutettaville tuotteille ja palveluille ympäristökriteerit, jotka vastaavat lainsäädäntöä, edistävät ympäristötavoitteiden saavuttamista ja kannustavat tarjoajia kehittämään oman toimintansa ympäristönsuojelun tasoa? Tukeeko teidän hankintaohjeenne ympäristöasioiden huomioon ottamista?

Julkisella sektorilla hankinnat ovat tarkasti säädeltyjä. Siksi ilmasto- ja ympäristönäkökulmien huomioon ottaminen hankinnoissa vaatii tietoa ja taitoa. Yhdessä löydämme kilpailutuksia varten toimivat kriteerit, jotka tukevat teidän hankintojenne innovatiivisuutta ja ympäristömyönteisyyttä.

Kaikkia hankintoja ei kilpailuteta julkisella sektorillakaan. Sen vuoksi on hyvä kehittää ja sopia organisaation hankintakäytännöt ympäristöasiat huomioiviksi. Olemme tässä tukenanne ja autamme esimerkiksi ympäristönäkökulmat sisältävän hankintaohjeistuksen laadinnassa.